Διοικητικό και Συνταγματικό Δίκαιο

1. Ισότητα και θετικά μέτρα. Το αμερικανικό πρότυπο, η θεσμική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 116 παρ. 2 του ελληνικού Συντάγματος, Γ. Γεραπετρίτης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2007
2. Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων. Θεσμική και δικαιοπολιτική αντιμετώπιση στην Ελλάδα , Γ. Γεραπετρίτης, (Σειρά Μονογραφιών Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου, τόμος 6, Διεύθυνση Π. Δαγτόγλου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1998)
3. Proportionality in administrative law: Judicial review in France, Greece, England and in the European Community, G. Gerapetritis (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1997)
4. «Affirmative Action: a New Challenge for Equality» G. Gerapetritis in Values in Global Administrative Law (Hart Publications, Oxford 2011), κεφάλαιο 12, σελ. 263
5. «Οι εναρκτήριοι λόγοι των Αμερικανών Προέδρων 1789-2009: George Washington» (μετάφραση και σχόλιο) σε Α. Μακρυδημήτρη / Μ.Η. Πραβίτα / Κ. Καπλή (επιμ.), Οι εναρκτήριοι λόγοι των Αμερικανών Προέδρων 1789-2009, Γ. Γεραπετρίτης (συνεργασία με Α. Πανεζή), Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011, σελ. 29
6. «Ο έλεγχος των οικονομικών επιλογών από τον δικαστή: Προβολές από το New Deal» 3/2011 Γ. Γεραπετρίτης, ΕφημΔΔ 460
7. «Γνωμοδότηση προς τη σύνοδο των πρυτάνεων: τα προβλήματα συνταγματικότητας του προσχεδίου νόμου για τα ΑΕΙ» Γ. Γεραπετρίτης (συνεργασία με Σ. Βλαχόπουλο) σε 3/2011, ΕφημΔΔ 460
8. «Η υποχώρηση του δικαστή της Ένωσης απέναντι στους περιορισμούς των ελευθεριών από τα Κράτη Μέλη με αφορμή τις αποφάσεις για τα παίγνια και το στοίχημα» Γ. Γεραπετρίτης σε 2/2010 Πειραϊκή Νομολογία σελ. 118
9. «Ο “πολιτικός λόγος” των επιχειρήσεων: Σκέψεις με αφορμή την απόφαση Citizens United v. Federal Election Commission του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ», Γ. Γεραπετρίτης σε ΙΙ/2010 Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 798
10. «Elections in Europe – Greece», G. Gerapetritis (in cooperation with A. Pantelis/St. Koutsoumpinas) in D. Nohlen / P. Stöver, Elections in Europe – A data handbook (Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2010), σελ. 807
11. «Πολιτική και καταστρατήγηση του Συντάγματος», Γ. Γεραπετρίτης σε Ιφ. Καμτσίδου, Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και οι ερμηνευτικές της αμφιλογίες Εκδόσεις Σάκκουκλα 2010, σελ. 61
12. «Public interest versus freedom of competition in sea ports’ privatizations: The case of Greece», G. Gerapetritis in Competition and regulation in shipping and shipping related industries, Martinus Nijhooff Publishers, Leiden-Boston, 2009, σελ. 153
13. «Πολιτικός ανταγωνισμός και ο μύθος της «αναλογικής» ισότητας. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1784/2009», Γ. Γεραπετρίτης σε 3/2009 ΤοΣ 718
14. «Σύνταγμα και κοινοτικό δίκαιο στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών: Μια αντίρροπη συνύπαρξη» Γ. Γεραπετρίτης σε 3/2009 ΔΕΕ 269
15. «Η λήξη της τακτικής συνόδου της Βουλής μεταξύ συνταγματικής νομιμότητας και πολιτικής ευθυκρισίας», Γ. Γεραπετρίτης σε 2/2009 ΤοΣ 323
16. «Οι νέες ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής: Κριτική αποτίμηση», Γ. Γεραπετρίτης σε 4/2008 ΤοΣ 789
17. «Πίσω στην τυπική ισότητα: Η υποχώρηση των θετικών μέτρων στη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ», Γ. Γεραπετρίτης σε Ι/2008 Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 397
18. «Rules of diffused judicial review of the constitutionality of legislation: The American model», G. Gerapetritis σε Μανιτάκη Α. / Φωτιάδου Αλκ. (επιμ.), Το Συνταγματικό Δικαστήριο σε ένα σύστημα παρεμπίπτοντος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2008, σελ. 195
19. «Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕΔΔΑ υπ’ αριθμ. 63235/00 της 19.04.2007 Vilho Ekselinen και λοιποί κατά Φινλανδίας», Γ. Γεραπετρίτης σε 4/2007 ΤοΣ 1303
20. «Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕΔΔΑ Τσαλκιτζής κατά Ελλάδος της 16.11.2006», Γ. Γεραπετρίτης σε ΝΖ/2007 ΠοινΧρ 277
21. «Σημείωμα στην ΑΠ (Ολομ.) 22/2006» Γ. Γεραπετρίτης σε 1/2007 ΔιΜΕΕ 87
22. «Η ρύθμιση των θεμάτων αιγιαλού στο μεταίχμιο της προστασίας συνταγματικών δικαιωμάτων», Γ. Γεραπετρίτης σε Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη. Τόμος ΙΙ (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006), σελ. 2125
23. «Τα θετικά μέτρα στο Σύνταγμα: Το ταξίδι προς την ουσιαστική ισότητα», Γ. Γεραπετρίτης σε Ξ.Ι. Κοντιάδη (επιστ. επιμ.), Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001. Τόμος πρώτος (Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006), σελ. 541
24. «Συνταγματικό Δικαστήριο στην Ελλάδα: Μία όψιμη εμφύτευση», Γ. Γεραπετρίτης σε (2006) Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 53
25. «Τα «θρησκευτικά δικαιώματα» στις ΗΠΑ: Η συνταγματική απαίτηση για την απαγόρευση εγκατάστασης επίσημης θρησκείας», Γ. Γεραπετρίτης σε 2/2006 Νομοκανονικά 31
26. «Ποσοστώσεις γυναικών σε εκλόγιμα αξιώματα. Κριτική της νομολογίας σε Ελλάδα και ΗΠΑ», Γ. Γεραπετρίτης σε ΔτΑ Νο 32/2006, σελ. 1299
27. «Το Σύνταγμα και ο δικαστής: Μια αέναη διαλεκτική σχέση. Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις 3242/2004 και 343/2004 του ΣτΕ για τον «βασικό μέτοχο» Γ. Γεραπετρίτης σε (2005) Νομικό Βήμα 4, 443
28. «Στο δρόμο για την θεσμικά ισόρροπη παρέμβαση του δικαστή: O έλεγχος αναλογικότητας και αιτιολογίας με αφορμή την απόφαση 1129/2003 του Συμβουλίου Επικρατείας», Γ. Γεραπετρίτης σε ΔτΑ Νο 25/2005, σελ. 187
29. «Τα δημοκρατικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε ΕΟΦΝ (επιμ.), Quo vadis Europa? H Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης Γ. Γεραπετρίτης, (ηλ. δημοσίευση, σε http://www.eofn.gr/Ekdiloseis/2005/gerapetriths.pdf, τελευταία πρόσβαση 28.05.2007)
30. «Ισορροπία εξουσιών και δικαστικός παρεμβατισμός: Συγκριτικές σκέψεις στη λειτουργία του Ελληνικού Συμβουλίου Επικρατείας και του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ», Γ. Γεραπετρίτης σε Τιμητικός Τόμος για τα 75 χρόνια του Συμβουλίου Επικρατείας (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004), σελ. 197
31. «The Hellenic Council of State vis-à-vis the European Court of Justice: From voluntary seclusion to inevitable constitutional dialogue» G. Gerapetritis in Essays in Honour of Georgios Kassimatis (Ant. Sakkoulas / Bruylant / Verlag, Athens 2004), σελ. 83
32. «Το θεσμικό πλαίσιο της αρχαιολογικής έρευνας: επιστημονικό μέσο για τη διασφάλιση ενός συνταγματικού διακυβεύματος», Γ. Γεραπετρίτης σε Πολιτιστική κληρονομιά και δίκαιο (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004), σελ. 451
33. «Εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου: Πρακτικά 10ης Γενικής Συνεδριάσεως Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου της 24.02.1999», Γ. Γεραπετρίτης σε ΔτΑ Νο 17/2003, σελ. 237
34. «Fear over rights – The recent case law of the US Supreme Court», G. Gerapetritis in 56 (2003) Revue Hellénique de Droit International 475
35. «H δικονομία της απαλλοτρίωσης: Συνταγματική λογική και προοπτική της ενιαίας δικαιοδοσίας», Γ. Γεραπετρίτης σε (2003) Διοικητική Δίκη 11
36. «The ΕU Charter of Fundamental Rights, Case- Study» G. Gerapetritis in (2002) European Review of Public Law vol. 14 No. 1 σελ. 881
37. «Αυτεπάγγελτος έλεγχος συνταγματικότητας και στην κατ’ αναίρεση δίκη; Σχόλιο στην ΣτΕ 3195/2000», Γ. Γεραπετρίτης σε ΔτΑ Νο 16/2002, σελ. 1195
38. «Αccess to justice in environmental matters in the EU – Greece», G. Gerapetritis (in cooperation with G. Sioutis) in J. Ebbesson (ed.) Αccess to justice in environmental matters in the EU (Kluwer Law International/The Hague-London-New York 2002) σελ. 261
39. «Προαγωγή στο βαθμό του πρέσβη: Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων – Σχόλιο στην ΣτΕ 623/2001» , Γ. Γεραπετρίτης σε 2002/1 Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου σελ. 238
40. «Η αναθεώρηση του άρθρου 17 του Συντάγματος», Γ. Γεραπετρίτης σε ΔτΑ Νο 10/2001, σελ. 405
41. «Σχόλιο στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την τοπική αυτοδιοίκηση», Γ. Γεραπετρίτης σε 4/2001 Δήμος 41
42. «EU Law v. the Hellenic Constitution: The Council of State non-approach, Decisions 3457/1998 and 1440/2000», G. Gerapetritis in (2001) Revue Hellénique de Droit International 301
43. «Non-judicial resolution of disputes in environmental law – Greece», G. Gerapetritis in Μ. Sancy (ed), Non-judicial resolution of disputes in environmental law (CEDE, Madera 2001) σελ. 104
44. «H Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως ερμηνευτικός οδηγός των εθνικών δικονομικών διατάξεων: Σημείωμα στην ΣτΕ» (ΣΤ’ Τμ.) 2842/2000, Γ. Γεραπετρίτης σε ΔτΑ Νο 9/2001, σελ. 181
45. «Towards a unified judicial protection of citizens in Europe (?) – synthesis report», G. Gerapetritis (in cooperation with Ep. Spiliotopoulos) in Ep. Spiliotopoulos (ed.), Towards a Unified Judicial Protection of Citizens in Europe (European Public Law Series vol. XIII, Esperia Publications Ltd., London 2000) σελ. 811,
46. «Το δικαίωμα περιβαλλοντολογικής πληροφόρησης: Σύγχρονες τάσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη», Γ. Γεραπετρίτης σε (2000) Περιβάλλον και Δίκαιο 172
47. «Right of access to administrative documents», G. Gerapetritis σε ΔτΑ Νο 7/2000, σελ. 599.
48. «Publicité et entrée en vigueur des normes», G. Gerapetritis in L’Accès aux normes juridiques (Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2000), σελ. 9
49. «Droit d’accès aux documents administratifs» G. Gerapetritis in L’Accès aux normes juridiques (Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2000), σελ. 31
50. «Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκέψεις με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας», Γ. Γεραπετρίτης σε (1999) Ελληνική Δικαιοσύνη 1686
51. «Μεταφορά υποθέσεων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Η αμφίδρομη ευχέρεια του νομοθέτη: Σημείωμα στην ΣτΕ (Ολομ.) 3443/1998», Γ. Γεραπετρίτης σε ΔτΑ Νο 4/1999, σελ. 986
52. «Περιορισμοί επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων – Άσκηση καθηκόντων αιρετού Νομάρχου: Σημείωμα στην ΣτΕ (Ολομ.) 3439/1998», Γ. Γεραπετρίτης σε ΔτΑ Νο 3/1999, σελ. 691
53. «Εξεταστικός χαρακτήρας της διοικητικής δίκης και βάρος απόδειξης: Μύθοι και πραγματικότητα», (1997) Γ. Γεραπετρίτης σε Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης 113
54. «To δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά στοιχεία: Τάσεις και προτάσεις», (1997) Γ. Γεραπετρίτης σε Πειραϊκή Νομολογία σελ. 369
55. «Το αγγλικό δημόσιο δίκαιο στο δρόμο της Ηπειρωτικής Ευρώπης», (1996) Γ. Γεραπετρίτης σε Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης σελ. 103
56. «Οι μεταφράσεις ξένων έργων συνταγματικού περιεχομένου από το 1821 μέχρι το 1864», (1990) Γ. Γεραπετρίτης (σε συνεργασία με Π. Πετρόπουλο), Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 111

Top

Για Νομική υποστήριξη. Επικοινωνήστε μαζί μας ++30-2103636011