Τομείς Εξειδίκευσης

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε υποθέσεις που εμπίπτουν σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς που αναλύονται παρακάτω, καλύπτοντας ζητήματα τόσο εθνικού όσο και κοινοτικού δικαίου. Συχνά εξαιτίας της διεθνούς φύσης των διαφορών, συνεργαζόμαστε με αλλοδαπούς συναδέλφους και παρέχουμε τη συνδρομή μας σε θέματα που ανάγονται στα γνωστικά αντικείμενα της ενασχόλησής μας. Ειδικότερα:

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η ενδελεχής γνώση του ενωσιακού δικαίου αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για κάθε νομική δραστηριότητα στο βαθμό που το δίκαιο αυτό έχει διεισδύσει στην εσωτερική έννομη τάξη και έχει αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην ιεραρχία των πηγών του δικαίου. Το γραφείο μας αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσθετη αξία που αποδίδει στη νομική μας εργασία η γνώση του ενωσιακού δικαίου σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργειά μας και βεβαίως κατεξοχήν στα δικαστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία παριστάμεθα για λογαριασμό των πελατών μας.
Εμπορικό Δίκαιο - Δίκαιο Εταιρειών
Το εμπορικό δίκαιο αλληλεπιδρά συχνά με το δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή στο βαθμό που η λειτουργία των επιχειρήσεων γεννά συνήθως ποικίλα και σύνθετα ζητήματα που άπτονται του εμπορικού δικαίου, όπως ζητήματα σχετικά με τους πιστωτικούς τίτλους, την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων, την αντιμετώπιση πρακτικών αθεμίτου ανταγωνισμού και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή. Το γραφείο μας χειρίζεται υποθέσεις τέτοιας φύσης, επιλέγοντας την προσφορότερη νομική βάση για την προστασία του πελάτη μας. Επίσης έχομε κατά καιρούς συμμετάσχει ενεργώς σε νομοπαρασκευαστικές προσπάθειες αναμόρφωσης του νόμου περί σημάτων και του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή.

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη σε εταιρίες είτε μέσω πάγιας συνεργασίας είτε για την αντιμετώπιση ad hoc νομικών ζητημάτων. Έχομε αναλάβει τη σύσταση και διαρκή νομική παρακολούθηση της λειτουργίας ανωνύμων εταιριών (αμιγώς εθνικών και θυγατρικών πολυεθνικών) καθώς και εταιριών περιορισμένης ευθύνης.

Διοικητικό και Συνταγματικό Δίκαιο
Η πολυεπίπεδη δράση του δημοσίου απαιτεί πολύ συχνά εξειδικευμένη γνώση του δημοσίου δικαίου το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες έχει ιδιαίτερη άνθηση στην Ελλάδα. Το γραφείο μας παρέχει γνωμοδοτικό έργο και έργο δικαστηριακής υποστήριξης σε θέματα δημοσίου δικαίου, τόσο ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων όσο και του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής εκπροσωπεί τόσο ιδιώτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, όσο και φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Μέλη του γραφείου μας έχουν διατελέσει σε θέσεις συμβούλων σε Υπουργεία και φορείς και έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα σε διεθνή φόρα
Ναυτικό Δίκαιο - Δίκαιο Μεταφορών
Εξαιτίας της πολυετούς ερευνητικής αλλά και πρακτικής ενασχόλησής μας με το ναυτικό δίκαιο αλλά και των δίκαιο των λοιπών μέσων μεταφοράς είμαστε σε θέση να παράσχομε υψηλής εξειδίκευσης υπηρεσίες στον τομέα αυτό. Έχομε παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ζητήματα ενωσιακού ναυτικού δικαίου και απελευθέρωσης των ενδομεταφορών. Επίσης μέλη του γραφείου μας έχουν λάβει μέρος στη συντακτική επιτροπή του πρώτου σχεδίου οδηγίας για την απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών, έχουν χρηματίσει σύμβουλοι αλλοδαπών κυβερνήσεων για την προσαρμογή της ναυτικής τους νομοθεσίας στο κοινοτικό κεκτημένο ενώ συμμετέχουν σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την αναμόρφωση των αντιστοίχων νομοθετημάτων.
Δίκαιο Ανταγωνισμού
Στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (ενωσιακού και εθνικού) παρέχουμε πλήρεις νομικές υπηρεσίες τόσο το ουσιαστικό μέρος της θεμελίωσης του φακέλου όσο και την υποστήριξή του ενώπιον εθνικών αρχών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των ελληνικών και των ενωσιακώνδικαστηρίων. Μέλη του γραφείου μας έχουν διατελέσει νομικοί εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα που αφορούν και στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, ενώ έχουν παρασταθεί σε σχετικές υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου και του Γενικού δικασητρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε παράξει γνωμοδοτήσεις σε αλλοδαπές διοικητικές αρχές, οργανισμούς και εταιρίες και έχομε συμμετάσχει σε επιτροπές αναμόρφωσης του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου. Επίσης μέλη του γραφείου μας έχουν διατελέσει μέχρι πρόσφατα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Δημόσιες Συμβάσεις και Διαγωνισμοί
Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. Τόσο σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας όσο και σε επίπεδο ενωσιακού δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου συνιστά τομέα υψηλής εξειδίκευσης μας. Μέλη του γραφείου μας παρίστανται για λογαριασμό ιδιωτών, φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και αναθετουσών αρχών ενώπιον των διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων ενώ λαμβάνουν μέρος και στην κατάρτιση προκηρύξεων και συμβάσεων στα ελληνικά ή και ξενόγλωσσες.
Δίκαιο Ενέργειας & Τηλεπικοινωνιών
Ο τομέας της ενέργειας χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από έντονη δραστηριότητα, τόσο νομοθετική όσο και επιχειρηματική, εξαιτίας της προοδευτικής απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς. Έχομε παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις, λόγω της συμμετοχής μας σε νομοπαρασκευαστικές προσπάθειες διαμόρφωσης του νέου θεσμικού πλαισίου για την αγορά του φυσικού αερίου. Η γνώση των θεμάτων της ενέργειας και η εμπειρία μας από την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού που συχνά προκύπτει στις πρώην μονοπωλιακές αγορές, μας επιτρέπει να παρέχομε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε διοικητικές αρχές, οργανισμούς και ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Η πιο κλασσική περιοχή επενέργειας του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού αποτελεί ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, ήδη από τη δεκαετία του ’90 στην Ευρώπη και από το 2000 και στην Ελλάδα. Το γραφείο μας, με εμπειρία τόσο στη διαχείριση νομικών υποθέσεων του δικαίου των τηλεπικοινωνιών όσο και με εξοικείωση με τις εμπορικές συνθήκες του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες με την ενεργό συμμετοχή μελών μας στη διοίκηση τηλεπικοινωνιακών εταίρων παρέχει πλήρη κάλυψη σε συναφή ζητήματα.

Διεθνές Δίκαιο - Διεθνής προστασία δικαιωμάτων
Οι σύγχρονες συναλλαγές παρουσιάζουν έντονα στοιχεία αλλοδαπότητας, τόσο ως προς το αντικείμενο και τον τόπο της παροχής όσο και ως προς τα συναλλασσόμενα πρόσωπα. Ο διεθνής χαρακτήρας των διαφορών γεννά ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου που πρέπει να επιλυθούν πριν την επιλογή των κατάλληλων ουσιαστικών κανόνων δικαίου. Το γραφείο μας έχει θεωρητική εξειδίκευση και πρακτική εμπειρία στην επίλυση θεμάτων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, σε διεθνείς διαφορές όχι μόνο εμπορικού (συμβατικού) αλλά και οικογενειακού ή κληρονομικού χαρακτήρα.
Top

Για Νομική υποστήριξη. Επικοινωνήστε μαζί μας ++30-2103636011