Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Εταιρειών

1. Η κατοχύρωση και προστασία δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας ως κατάχρηση ισχύος στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού- Σκέψεις με αφορμή την υπόθεση Astra-Zeneca, Λ. Αθανασίου (σε συνεργασία με Ε. Μαστρομανώλη), Τιμητικός Τόμος Ν. Ρόκα, 2012, σελ. 1-26

2. Έννοια επιχείρησης, συμπράξεις, Πρόστιμα, Διορθωτικά μέτρα, Αστικές αξιώσεις, Λ. Αθανασίου (κεφάλαια συμβολής στο Συλλογικό Έργο Δ. Τζουγανάτου (επιμ.) Δίκαιο Ανταγωνισμού, (υπό έκδ.)

3. «Μέτοχοι και εταιρική εποπτεία: Η ενεργός ανάμειξη των μετόχων στις εταιρικές αποφάσεις ως μέσο άσκησης εποπτείας στη διοίκηση της α.ε.», Λ. Αθανασίου, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 432.

4. Ερμηνεία άρθρων 7γ, 7δ, 33, 34, 35 ν. 2190/20, Λ. Αθανασίου σε Ε. Περάκη (επιμ.), ΔικΑΕ Αθήνα, 2010

5. Καταλογισμός παράβασης κανόνων ανταγωνισμού από θυγατρική εταιρίας στη μητρική της: σύγχρονες τάσεις και συγκριτικές προσεγγίσεις, Λ. Αθανασίου (σε συνεργασία με τον συνάδελφο Ε. Μαστρομανώλη), σε ΔΕΕ 2009, σελ. 1169-1183

6. Εφ. Πατρών 928/2006, αναγνώριση ακυρότητας σύμπραξης – εφαρμογή του άρθρου 18 παρ.3 (σχόλιο), Λ. Αθανασίου σε ΔΕΕ 2008, σελ. 44-49.

7. «Η εφαρμογή των Αρχών UNIDROIT για τις διεθνείς εμπορικές συμβάσεις και των Αρχών του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων από τα εθνικά και τα διαιτητικά δικαστήρια», Δ. Σταματιάδης σε ΕΕΕυρΔ 2007, σ. 1-36.

8. Σύμβαση διαχείρισης εταιρείας (Management contract), Λ. Αθανασίου σε ΔΕΕ ΕλλΔνη 45 (2004), 973-999

9. «Εισαγωγή μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ. εισηγμένων εταιριών: Υποχρεώσεις και ευθύνη», Λ. Αθανασίου σε ΕΕμπΔ 2003, σελ. 288-338

10. Ανάλυση άρθρων 7γ (στοιχεία εντύπων της εταιρίας) και 7δ (πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο της ανώνυμης εταιρίας) του ν. 2190/1920, Λ. Αθανασίου στο συλλογικό έργο Ε. Περάκη (επιμ): Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, 2003, σε σελ. 179-206.

11. «ΑΠ Ολ 2/2003 (αλλοδαπές εταιρίες- πραγματική έδρα στην Ελλάδα)», Λ. Αθανασίου σε ΔΕΕ 5/2003, σελ. 525-533

12. «ΑΠ 591/2002 (σύμβαση μεταβίβασης ομάδας περιουσίας), παρατηρήσεις», Λ. Αθανασίου (σε συνεργασία με Δ. Σταματιάδη, Δ.Ν.), σε ΔΕΕ 2/2003, σελ. 187-194

13. ΔΕΚ, απόφαση της 27.10.1998, υπόθεση C-51/97, Alblasgracht V002, Σύμβαση Βρυξελλών. Διαφορές εξ αδικοπραξίας, Λ. Αθανασίου σε ΕΕμπΔ 1999, 177-188

14. Η προαποδεικτική προσκομιδή των πρωτότυπων πιστωτικών τίτλων», (1999), Γ. Γεραπετρίτης σε Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών 263

Top

Για Νομική υποστήριξη. Επικοινωνήστε μαζί μας ++30-2103636011