Δίκαιο Ανταγωνισμού

1. «Competition in Liner and Tramp Maritime Transport Services: Uniform Regulation, Divergent Application?, L. Athanassiou in A. Antapassis, L. Athanassiou, E. Rosaeg, “Competition and Regulation in Shipping and Shipping Related Industries”, Martinus Nijhoff 2009, σελ. 70-93.
2. «Η κατοχύρωση και προστασία δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας ως κατάχρηση ισχύος στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού- Σκέψεις με αφορμή την υπόθεση Astra-Zeneca», Λ. Αθανασίου (σε συνεργασία με Ε. Μαστρομανώλη), Τιμητικός Τόμος Ν. Ρόκα, 2012, σελ. 1-26
3. «Η διαδικασία της διευθέτησης (plea bargaining) στο κοινοτικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού», Λ. Αθανασίου σε Αναμνηστικό Τόμο Στυλιανού Κουσούλη, Αθήνα 2011, σελ. 1-22.
4. «Καταλογισμός παράβασης κανόνων ανταγωνισμού από θυγατρική εταιρίας στη μητρική της: σύγχρονες τάσεις και συγκριτικές προσεγγίσεις», Λ. Αθανασίου (σε συνεργασία με τον Ε. Μαστρομανώλη), σε ΔΕΕ 2009, σελ. 1169-1183
5. “Competition and Regulation in Shipping and Shipping Related Industries”, A. Antapassis, L. Athanassiou, E. Rosaeg in Martinus Nihjoff 2009
6. «Public interest versus freedom of competition in sea ports’ privatizations: The case of Greece» G. Gerapetritis in Competition and regulation in shipping and shipping related industries, Martinus Nijhooff Publishers, Leiden-Boston, 2009, σελ. 153
7. «Εφ. Πατρών 928/2006, αναγνώριση ακυρότητας σύμπραξης – εφαρμογή του άρθρου 18 παρ.3 (σχόλιο)», Λ. Αθανασίου σε ΔΕΕ 2008, σελ. 44-49.
8. «Το ιδ.δ.δ. του αθέμιτου ανταγωνισμού», Δ. Σταματιάδης σε ΧρΙΔ 2008, σ. 3-13
9. «Ο ρόλος των αγωγών αποζημίωσης στην καταπολέμηση των αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών», Λ. Αθανασίου σε ΔΕΕ 4/2008, σελ. 395επ.
10. Country Report (Greece) in Η. F. Koeck & M.M. Karollus (eds): “The Modernization of European Competition Law, Initial Experiences with Regulation 1/2003”, L. Athanassiou in FIDE XXII Congress Linz 2008, Congress Publications vol. 2, σελ. 121-141.
11. «Η εννοιολογική οριοθέτηση της παρεμποδιστικής κατάχρησης. Σκέψεις επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οικονομική ερμηνεία του άρθρου 82 ΣυνθΕΚ», Λ. Αθανασίου σε ΔΕΕ 2006, σελ. 1241επ.
12. «Η απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου», Λ. Αθανασίου σε Τιμητικός τόμος Καθηγητή Λ. Κοτσίρη, 2004, σελ. 21-52
13. «H κρατική χρηματοδότηση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος από τη σκοπιά των κοινοτικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων», Λ. Αθανασίου σε Γενέθλιον Α. Γεωργιάδη, τόμος ΙΙ 2006, εκδ. Α. Σάκκουλα, σελ. 1815επ.
14. «Επιτροπή Ανταγωνισμού 193/ΙΙΙ/2001 (Ολομ.), Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στη φαρμακευτική αγορά, παρατηρήσεις», Λ. Αθανασίου σε ΕΕμπΔ 2001, σελ. 806-820.
15. «EC state aid law and shipping», L. Athanassiou in 50 Revue hellénique du droit international 2/1997, 403-433
16. «Έννοια επιχείρησης, συμπράξεις, Πρόστιμα, Διορθωτικά μέτρα, Αστικές αξιώσεις», Λ. Αθανασίου (κεφάλαια συμβολής στο Συλλογικό Έργο Δ. Τζουγανάτου (επιμ.) Δίκαιο Ανταγωνισμού, (υπό έκδ.)
17. «Collective redress and competition», L. Athanassiou in A. Nuyts & N. Xatzimichail (ed.): Cross-border Actions: the European Way” (forthcoming).

Top

Για Νομική υποστήριξη. Επικοινωνήστε μαζί μας ++30-2103636011