Διεθνές Δίκαιο – Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων

 1. Γ. Γεραπετρίτης, Ισότητα και θετικά μέτρα. Το αμερικανικό πρότυπο, η θεσμική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 116 παρ. 2 του ελληνικού Συντάγματος (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2007)
 2. Γ. Γεραπετρίτης, «Affirmative Action: a New Challenge for Equality» σε Values in Global Administrative Law (Hart, 2011), σελ. 263
 3. Γ. Γεραπετρίτης, «Ο “πολιτικός λόγος” των επιχειρήσεων: Σκέψεις με αφορμή την απόφαση Citizens United v. Federal Election Commission του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ», ΙΙ/2010 Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 798
 4. Γ. Γεραπετρίτης, «Παρατηρήσεις στην ΔΕΚ C-559/07 Επιτροπή κατά Ελλάδος. Επιείκεια ή διάκριση: Το στρεβλό πρόσωπο της ισότητας στα όρια συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών», 2/2009 ΤοΣ 434
 5. Γ. Γεραπετρίτης, «Πίσω στην τυπική ισότητα: Η υποχώρηση των θετικών μέτρων στη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ», Ι/2008 Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 397
 6. Γ. Γεραπετρίτης, «Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕΔΔΑ υπ’ αριθμ. 63235/00 της 19.04.2007  Vilho Ekselinen και λοιποί κατά Φινλανδίας», 4/2007 ΤοΣ 1303
 7. Γ. Γεραπετρίτης, «Παρατηρήσεις  στην απόφαση ΕΔΔΑ Τσαλκιτζής κατά Ελλάδος της 16.11.2006» ΝΖ/2007 ΠοινΧρ 277
 8. Γ. Γεραπετρίτης, «Τα «θρησκευτικά δικαιώματα» στις ΗΠΑ:  Η συνταγματική απαίτηση για την απαγόρευση εγκατάστασης επίσημης θρησκείας» 2/2006  Νομοκανονικά 31
 9. Γ. Γεραπετρίτης, «Ποσοστώσεις γυναικών σε εκλόγιμα αξιώματα. Κριτική της νομολογίας σε Ελλάδα και ΗΠΑ» ΔτΑ Νο 32/2006, σελ. 1299
 10.  Γ. Γεραπετρίτης, «Fear over rights – The recent case law of the US Supreme Court» 56 (2003) Revue Hellénique de Droit International 475
 11. Γ. Γεραπετρίτης, «The ΕU Charter of Fundamental Rights, Case- Study» σε (2002) European Review of Public Law vol. 14 No. 1 σελ. 881
 12. Γ. Γεραπετρίτης, «Αccess to justice in environmental matters in the EU – Greece», σε J.  Ebbesson (ed.) Αccess to justice in environmental matters in the EU (Kluwer Law International/The Hague-London-New York 2002) σελ. 261, συνεργασία με Γλ. Σιούτη
 13. Γ. Γεραπετρίτης, «H Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως ερμηνευτικός οδηγός των εθνικών δικονομικών διατάξεων: Σημείωμα στην ΣτΕ» (ΣΤ’ Τμ.) 2842/2000, ΔτΑ Νο 9/2001, σελ. 181
 14. Γ. Γεραπετρίτης, «Towards a unified judicial protection of citizens in Europe (?) – synthesis report» σε Ep. Spiliotopoulos (ed.), Towards a Unified Judicial Protection of Citizens in Europe (European Public Law Series vol. XIII, Esperia Publications Ltd., London 2000) σελ. 811, συνεργασία με καθηγητή Επ. Σπηλιωτόπουλο
 15. Γ. Γεραπετρίτης, «Το δικαίωμα περιβαλλοντολογικής πληροφόρησης: Σύγχρονες τάσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη» (2000) Περιβάλλον και Δίκαιο 172
 16.  Γ. Γεραπετρίτης, «Right of access to administrative documents» ΔτΑ Νο 7/2000, σελ. 599.
 17. Γ. Γεραπετρίτης, «Droit d’accès aux documents administratifs» σε L’Accès aux normes juridiques (Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2000), σελ. 31
 18. D. Stamatiadis, «Die Ehescheidung im deutsch-griechischen Rechtsverkehr»,  Europäische Hochschulschriften, Bd./Vol. II/1573, Peter Lang, Frankfurt am Main 1994, σελ. 274.
 19. Δ. Σταματιάδης, «Η σύμβαση χρονομερισμού (time-sharing) – Συγκριτική επισκόπηση και δικαιική αντιμετώπιση στις διεθνείς συναλλαγές» , Scripta Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2003, σελ. 216.
 20. Δ. Σταματιάδης, «Η αυτονομία της ιδιωτικής βούλησης στο πεδίο των διεθνών συμβατικών ενοχών –Έκταση εφαρμογής της και περιορισμοί», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011, σελ. XVI+448.
 21. Δ. Σταματιάδης, «Η αυτονομία της ιδιωτικής βουλήσεως στο διεθνές εμπράγματο δίκαιο»,  σε Αρμ. 1997, σ. 188–204.
 22. Δ. Σταματιάδης, «Ζητήματα σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στο χώρο των διεθνών αδικοπραξιών», ΕΕΝ 1998, σ. 229–248.
 23. Δ. Σταματιάδης, «Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000 και το ελληνικό διεθνές πτωχευτικό δίκαιο»,  Κοινοδίκιον 2001, σ. 413–445
 24. Δ. Σταματιάδης, «Διεθνείς περιβαλλοντικές μολύνσεις και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο»,  ΧρΙΔ 2007, σ. 114-124
 25. Δ. Σταματιάδης, «Η εφαρμογή των Αρχών UNIDROIT για τις διεθνείς εμπορικές συμβάσεις και των Αρχών του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων από τα εθνικά και τα διαιτητικά δικαστήρια», ΕΕΕυρΔ 2007, σ. 1-36.
 26. Δ. Σταματιάδης, «Το ιδ.δ.δ. του αθέμιτου ανταγωνισμού», ΧρΙΔ 2008, σ. 3-13
 27. Δ. Σταματιάδης, «Το νέο ευρωπαϊκό διεθνές δίκαιο του διαζυγίου (Ρώμη ΙΙΙ)»,  σε ΧρΙΔ 2012, σελ. 91-102.
 28. Δ. Σταματιάδης, «Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης 17171/2008 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), Εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Πληροφόρηση του δικαστή αναφορικά με το περιεχόμενό του», ΕΠολΔ 2008, σ. 696-706
 29. Δ. Σταματιάδης, «Άρειος Πάγος 1847/2009 Τμ.Δ. Ζήτημα εφαρμοστέου δικαίου ως προς τον καθορισμό των «μελών της οικογένειας» ως δικαιούχων χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη επί θανατώσεως αλλοδαπού σε αυτοκινητικό ατύχημα», σε ΕΠολΔ 2010, σ. 204-208
 30. Δ. Σταματιάδης, «Euro, Mobiliarkredit, Aufrechnung, Datenschutz, Werberecht, Jahrbuch für Italienisches Recht, Bd. 12, D. Stamatiadis in Revue Hellénique de droit international 2/1999, σελ. 655–657
Top

Για Νομική υποστήριξη. Επικοινωνήστε μαζί μας ++30-2103636011