Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. «Ισότητα και θετικά μέτρα. Το αμερικανικό πρότυπο, η θεσμική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 116 παρ. 2 του ελληνικού Συντάγματος», Γ. Γεραπετρίτης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή (2007)
 2. «Proportionality in administrative law: Judicial review in France, Greece, England and in the European Community», G. Gerapetritis , Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1997
 3. «Το νέο ευρωπαϊκό διεθνές δίκαιο του διαζυγίου (Ρώμη ΙΙΙ)», Δ. Σταματιάδης σε ΧρΙΔ 2012, σελ. 91-102«ΔΕΚ C-497/10 PPU της 22ας Δεκεμβρίου 2010 (πρώτο τμήμα). Προσδιορισμός της συνήθους διαμονής του τέκνου στο πλαίσιο του Κανονισμού 2201/2003», Δ. Σταματιάδης σε ΧρΙΔ 2012, σ. 51-55
 4. «Η διαδικασία της διευθέτησης (plea bargaining) στο κοινοτικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού», Λ. Αθανασίου σε Αναμνηστικό Τόμο Στυλιανού Κουσούλη, Αθήνα 2011, σελ. 1-22.
 5. «ΔΕΚ C-29/10 της 15ης Μαρτίου 2011 (τμήμα μείζονος συνθέσεως). Προσδιορισμός του τόπου της συνήθους παροχής της εργασίας όταν ο εργαζόμενος ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη», Δ. Σταματιάδης σε ΧρΙΔ 2011, σελ. 681-686
 6. «Σύντομες σκέψεις επί της Προτάσεως Κοινοτικού Κανονισμού στον χώρο της κληρονομικής διαδοχής» , Δ. Σταματιάδης σε Αρχείο Νομολογίας (ΑρχΝ) 2011, σελ. 108-120
 7. «The new liner shipping regulation», L. Athanassiou in Journal of European Competition Law & Practice, 27.1.2010, Current Intelligence, 1-3.
 8. «Η υποχώρηση του δικαστή της Ένωσης απέναντι στους περιορισμούς των ελευθεριών από τα Κράτη Μέλη με αφορμή τις αποφάσεις για τα παίγνια και το στοίχημα» Γ. Γεραπετρίτης σε 2/2010 Πειραϊκή Νομολογία σελ. 118
 9. «O Kανονισμός (ΕΚ) 864/2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ»)», Δ. Σταματιάδης σε ΧρΙΔ 2009, σ. 391-411
 10. «Σύνταγμα και κοινοτικό δίκαιο στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών: Μια αντίρροπη συνύπαρξη» Γ. Γεραπετρίτης σε 3/2009 ΔΕΕ 269
 11. Country Report (Greece) in Η. F. Koeck & M.M. Karollus (eds): «The Modernization of European Competition Law, Initial Experiences with Regulation 1/2003», L. Athanassiou in FIDE XXII Congress Linz 2008, Congress Publications vol. 2, σελ. 121-141
 12. «Η εφαρμογή των Αρχών UNIDROIT για τις διεθνείς εμπορικές συμβάσεις και των Αρχών του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων από τα εθνικά και τα διαιτητικά δικαστήρια», Δ. Σταματιάδης σε ΕΕΕυρΔ 2007, σ. 1-36.
 13. «Η εννοιολογική οριοθέτηση της παρεμποδιστικής κατάχρησης. Σκέψεις επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οικονομική ερμηνεία του άρθρου 82 ΣυνθΕΚ», Λ. Αθανασίου σε ΔΕΕ 2006, σελ. 1241επ.
 14. «H κρατική χρηματοδότηση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος από τη σκοπιά των κοινοτικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων», Λ. Αθανασίου σε Γενέθλιον Α. Γεωργιάδη, τόμος ΙΙ 2006, εκδ. Α. Σάκκουλα, σελ. 1815επ
 15. «Landbericht Griechenland in: Praxishandbuch «Eherecht in Europa», D. Stamatiadis (in cooperation with Sp. Tsantinis) in Zerb Verlag, Angelbachtal 2006, σ. 549-591[MSOffice1]
 16. «Τα δημοκρατικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε ΕΟΦΝ (επιμ.), Quo vadis Europa? H Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, Γ. Γεραπετρίτης (ηλ.δημοσίευση σε http://www.eofn.gr/Ekdiloseis/2005/gerapetriths.pdf, τελευταία πρόσβαση 28.05.2007)
 17. «The ΕU Charter of Fundamental Rights, Case- Study» G. Gerapetritis in (2002) European Review of Public Law vol. 14 No. 1 σελ. 881(in cooperation with E. Spiliotopoulos)
 18. «Αccess to justice in environmental matters in the EU – Greece», G. Gerapetritis (in cooperation with G. Sioutis) in J.  Ebbesson (ed.) Αccess to justice in environmental matters in the EU (Kluwer Law International/The Hague-London-New York 2002) σελ. 261
 19. «Landbericht Griechenland in: Praxishandbuch «Erbrecht in Europa», D. Stamatiadis (in cooperation with Sp. Tsantinis) in Zerb Verlag, Angelbachtal 2004, σ. 447-479
 20. «Ζητήματα από την απελευθέρωση της ελληνικής ακτοπλοΐας», Λία Αθανασίου σε ΕΝΔ 2002, σελ. 353επ.
 21. «EU Law v. the Hellenic Constitution: The Council of State non-approach, Decisions 3457/1998 and 1440/2000» (2001), G. Gerapetritis in Revue Hellénique de Droit International 301
 22. «Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000 και το ελληνικό διεθνές πτωχευτικό δίκαιο», Δ. Σταματιάδης σε Κοινοδίκιον 2001, σ. 413–445
 23. «Towards a unified judicial protection of citizens in Europe (?) – synthesis report» G. Gerapetritis (in cooperation with Ep. Spiliotopoulos)   in Ep. Spiliotopoulos (ed.), Towards a Unified Judicial Protection of Citizens in Europe (European Public Law Series vol. XIII, Esperia Publications Ltd., London 2000) σελ. 811
 24. «Το δικαίωμα περιβαλλοντολογικής πληροφόρησης: Σύγχρονες τάσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη» (2000), Γ. Γεραπετρίτης σε Περιβάλλον και Δίκαιο 172
 25. «Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκέψεις με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας», (1999), Γ. Γεραπετρίτης σε Ελληνική Δικαιοσύνη 1686
 26. «Aspects juridiques de la libéralisation du cabotage européen», L. Athanassiou in `Ιl diritto marittimo 1998, p. 577-592
 27. «Le marché europ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­éen des croisières: A. Structure» L. Athanassiou (σε συνεργασία με τη Laurence Martin), in Revue Espaces 1998, no. 5, 34-42, et B. Cadre juridique, 150-157
 28. «EC state aid law and shipping», L. Athanassiou in  50 Revue hellénique du droit international 2/1997, 403-433
 29. «La concurrence maritime et l`Union européenne», L. Athanassiou in Jurisprudence du Port d’Anvers 1997, no. 5, 363-380
Top

Για Νομική υποστήριξη. Επικοινωνήστε μαζί μας ++30-2103636011