Ναυτικό Δίκαιο – Δίκαιο Μεταφορών

1. «Public interest versus freedom of competition in sea ports’ privatizations: The case of Greece» G. Gerapetritis in Competition and regulation in shipping and shipping related industries, Martinus Nijhooff Publishers, Leiden-Boston, 2009, σελ. 153
2. “Competition and Regulation in Shipping and Shipping Related Industries”, A. Antapassis, L. Athanassiou, E. Rosaeg in Martinus Nihjoff 2009
3. «Competition in Liner and Tramp Maritime Transport Services: Uniform Regulation, Divergent Application?, L. Athanassiou in A. Antapassis, L. Athanassiou, E. Rosaeg, “Competition and Regulation in Shipping and Shipping Related Industries”, Martinus Nijhoff 2009, σελ. 70-93.
4. Η επίδραση της ναυτικής βίας στις έννομες σχέσεις του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου: Το παράδειγμα της πειρατείας, Λ. Αθανασίου σε ΕΕμπΔ 2011, 273-309.
5. The new liner shipping regulation, L. Athanassiou in Journal of European Competition Law & Practice, 27.1.2010, Current Intelligence, 1-3
6. «Η υποχρεωτική θαλάσσια ασφάλιση: ιδίως ο ρόλος και η λειτουργία της ασφάλισης στη θαλάσσια ρύπανση», Λ. Αθανασίου σε ΕπισκΕΔ 2006, σελ. 309-342.
7. «Le rôle et la responsabilité des sociétés de classification du point de vue du droit grec», L. Athanassiou in Annuaire de droit maritime et océanique 2006, σελ. 103-127.
8. Η προβληματική του συνολικού περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις, Λ. Αθανασίου σε Συλλογή Μελετών ελληνικού και διεθνούς ναυτικού δικαίου, Αθήνα, εκδ. Α. Σάκκουλα, 2005, σελ. 375.
9. «Ευθύνη θαλάσσιου μεταφορέα προς αποζημίωση επιβαινόντων σε περίπτωση ναυαγίου του πλοίου», Λ. Αθανασίου σε ΝοΒ 51 (2003) σελ. 1582-1614
10. ΑΠ Ολ 2/2003 (αλλοδαπές εταιρίες- πραγματική έδρα στην Ελλάδα), Λ. Αθανασίου σε ΔΕΕ 5/2003, σελ. 525-533
11. ΑΠ 757/2001 (ναυτικά προνόμια επί ναυπηγούμενου πλοίου), Λ. Αθανασίου σε ΕΕμπΔ 2003, σελ. 134-144
12. «Ζητήματα από την απελευθέρωση της ελληνικής ακτοπλοΐας», Λ. Αθανασίου σε ΕΝΔ 2002, σελ. 353επ.
13. Ζητήματα προστασίας του επιβάτη αεροπορικών μεταφορών ως καταναλωτή: Σύγχρονες τάσεις και προβληματισμοί, Λ. Αθανασίου σε ΕπΕΔ 2002, σελ. 33επ.
14. Substantial Ownership and control of international lines, L. Athanassiou in RHDI 55 (2002), p. 177s.
15. «Έργο και ευθύνη των νηογνωμόνων», Λ. Αθανασίου σε Συλλογή μελετών ελληνικού και διεθνούς ναυτικού δικαίου ΙΙ, Α. Σάκκουλας, 1999, σελ. 210
16. Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 4752/1997, Περιορισμός ευθύνης πλοιοκτήτη», Δ. Σταματιάδης σε ΕπισκΕΔ 1999, σελ. 288 – 300
17. Εφετείο Αθηνών 3865/1998, Αλλοδαπές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, Λ. Αθανασίου σε ΔΕΕ 1999, 726 επ
18. Aspects juridiques de la libéralisation du cabotage européen, L. Athanassiou in Ιl diritto marittimo 1998, p. 577-592
19. Le marché europ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­éen des croisières: A. Structure (με τη Laurence Martin), L. Athanassiou in Revue Espaces 1998, no. 5, 34-42, et B. Cadre juridique, 150-157
20. EC state aid law and shipping, L. Athanassiou in 50 Revue hellénique du droit international 2/1997, 403-433
21. La concurrence maritime et l`Union européenne, L. Athanassiou in Jurisprudence du Port d’Anvers 1997, no. 5, 363-380
22. Aspects juridiques de la concurrence maritime; étude comparative à partir du droit communautaire” L. Athanassiou in Études Internationales, no 9, Pédone, Paris 1996, σελ. 546
23. “La prescription en matière de transport maritime des marchandises”, L. Athanassiou in Aix-en-Provence, 1989, σελ. 112
24. Το ζήτημα της «περιβαλλοντικής αμοιβής» στη θαλάσσια αρωγή και διάσωση. Σκέψεις για την αναμόρφωση της ΔΣ 1989, Λ. Αθανασίου σε Τιμητικός τόμος Α. Αντάπαση, (υπό έκδ.)
25. El Derecho Marítimo griego, παρουσίαση εξελίξεων ελληνικού ναυτικού δικαίου 2005, 2006, 2007 L. Athanassiou in Annuario de Derecho Maritimo (2003-2006)

Top

Για Νομική υποστήριξη. Επικοινωνήστε μαζί μας ++30-2103636011